333311.1. ეს თავი განსაზღვრავს დაზღვევისა და გადაზღვევის ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავების განხილვის წესს.

3311.2.   თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სადაზღვევო საქმეთა საარბიტრაჟო განხილვისას გამოიყენება დებულების ზოგადი ნორმები.

3311.3.თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან საარბიტრაჟო დავა პოლისის პრემიასთან, საბანკო გარანტიასთან და უზრუნველყოფის საშუალებებთან დაკავშირებით განიხილება დებულების 33-ე მუხლის შესაბამისად.
უპირატესობები