33თუ მხარები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან, ან მხარეებმა არ ისარგებლეს არბიტრის დანიშვნის უფლებით, DRC-ის სასამართლო როგორც წესი არბიტრად ნიშნავს პირს, რომელიც DRC-ის არბიტრთა სიაში რეგისტრირებულია სადაზღვევო სფეროში არსებული დავების განმხილველ არბიტრად.
უპირატესობები