55.1. სასამართლოს შეუძლია შექმნას ერთი ან რამდენიმე კომიტეტი (მათ შორის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ფორმალური შემოწმების კომიტეტი, DRC–ის არბიტრთა სიის ფორმირების კომიტეტი, არბიტრების აცილების საკითხთა განმხილველი კომიტეტი და ა.შ.) და განსაზღვროს მისი სტრუქტურა და უფლებამოსილება. 

მუხლი 51. სასამართლოს კომიტეტი სადაზღვევო დავებზე და მისი  ფუნქციები:  

1.                  სადაზღვევო დავებზე DRC -ის სასამართლოს კომიტეტის შემადგენლობა; სადაზღვევო დავებზე DRC-ის სასამართლოს კომიტეტი შედგება  DRC-ის სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლოს  წევრის და სადაზღვევო დავებისთვის დამტკიცებული სასამართლოს წევრებისაგან. 

 

2.                  სადაზღვევო დავებზე DRC -ის სასამართლოს კომიტეტის ფუნქციები:

 

ა.         სადაზღვევო დავებზე DRC–ის არბიტრთა სიის დამტკიცებაში მონაწილეობა;

 

ბ.         სადაზღვევო დავებზე საარბიტრაჟო განხილვის პროცესში შექმნილი პრაქტიკის გამოქვეყნება;

 

გ.         სპეციფიკური საქმეების საარბიტრაჟო განხილვის მეთოდიკის, სახელმძღვანელო წესების შედგენა;

 

დ.        სადაზღვევო დავებზე ტრიბუნალის დანიშვნა, აცილება.

გ. ტრიბუნალის გადაწყვეტილების ფორმალური შემოწმება სადაზღვევო დავებზე.

5.2 ასამართლოს ნებისმიერ წევრს შეუძლია თავისი ინიციატივით ან სასამართლოს თავმჯდომარის მიწვევის საფუძველზე მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერი კომიტეტის მუშაობაში.

 

 

 
უპირატესობები