ეთერი ჟორჟოლიანისახელი                                               : ეთერი

გვარი                                                  : ჟორჟოლიანი

დაბადების თარიღი                           : 15-12-1979   

საცხოვრებელი ადგილი                    : ქ. თბილისი,                           

                                                                            

მოქალაქეობა                                     : საქართველოს მოქალაქე   

ელ-ფოსტა                                          : etazhorzholiani@gmail.com 

 

განათლება, ხარისხი, წოდება           : ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

 

კვალიფიკაცია – იურისტი

სპეციალიზაცია  – სამოქალაქო სამართალი

1997 – 2002

 

 

 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

 

        მაგისტრის დიპლომი,  US Certificate of University of Georgia

        სპეციალიზაცია – სახელმწიფო მმართველობა

        2003 – 2004

           

 

 • ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა

 

          სპეციალიზაცია  – საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური სამართალი

          2015 – 2016

 

        პროფესიული კვალიფიკაცია         :        

 

 • სადაზღვევო დავების არბიტრაჟის წესით განხვილვის სპეციფიკა, შპს „დავების განმხილველი ცენტრი“, საქართველოს სადაზღვევო  კომპანიათა ასოციაცია – სერთიფიკატი, 2018
 • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა, შპს სი დი სი სოლუშენს – სერთიფიკატი, 2018
 • მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელი კურსი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო – სერთიფიკატი, 2017
 • საქართველოს იუტიციის სამინისტრო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი – სადაზღვევო სამართალი – სერთიფიკატი, 2008
 • საქართველოს იუტიციის სამინისტრო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი – სახელშეკრულებო სამართალი – სერთიფიკატი, 2008
 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი – დიპლომატიისა და ეროვნული უსაფრთხოების კვლევების კურსი – სერთიფიკატი, 2005
 • საქართველოს სადაზღვევო ასოციაცია – დაზღვევის ძირითადი კურსი, 2005
 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ტრეინინგი  – Developing Leadership, Team Building, Conflict Management and Communication Skills, 2004
 • საქართველოს იუსტიციის საბჭო – ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართალში, სერთიფიკატი, 2003

 

 

 

        პროფესიული გამოცდილება :

 

 

 • სს „სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი“

 

        იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი

      2009 - დღემდე

 

     სს „დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო“

     იურისტი

     2005 – 2009

 

-         საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი

       სამედიცინო და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტი – დეპარტამენტის უფროსის ასისტენტი

       იანვარი  – დეკემბერი 2003

 

 

 • საქართველოს  იუსტიციის სამინისტრო

 

          ნატურალიზაციისა და იმიგრაციის დეპარტამენტი – სტაჟიორი

          2000  –  2001

 

                  

ენა                                                      :       

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური (კარგად)
 • რუსული (კარგად)

 

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე,

წარმომადგენელი):

სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი, მოპასუხე

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა(რომელი ქვეყნის):

ქართული, საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური სამართალი

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი (ქვეყანა):

N/A

 
უპირატესობები