საარბიტრაჟო ბაჟის ცვლილებაცვლილება ძალაში შედის 2023 წლის 20 თებერვლიდან 

მინიმალური გადასახადი სარჩელის შემოტანისას  300 ლარი დღგ ჩათვლით. 

საარბიტრაჟო სარჩელის ასლების მომზადების საფასური  22 ლარი .

 

 

,,საარბიტრაჟო წარმოების წესებისდანართი #2, (,,საარბიტრაჟო ხარჯი, ჰონორარი და პირობები“) ცხრილი #2 -ის 1-ლი მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. საარბიტრაჟო ხარჯი (ადმინისტრაციული საზღაური და არბიტრთა ჰონორარი) განისაზღვრება დავის ღირებულების 3,0% ოდენობით დღგ-ს ჩათვლით. საარბიტრაჟო მოსაკრებლის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 300  (სამასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა 15,000 (თხუთმეტი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

 
უპირატესობები