3131.1.  ზეპირი განხილვის ბოლო სხდომის შემდეგ ან ტრიბუნალის მიერ განსაზღვრულ ვადაში მხარეთა წერილობითი პოზიციის მიღების შემდეგ, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა დროის გაჭიანურების გარეშე უნდა გამოაცხადოს:

  1. საარბიტრაჟო განხილვის დასრულების შესახებ;
  2. აცნობოს სამდივნოსა და მხარეებს სავარაუდო თარიღი, როცა დებულების 39–ე მუხლის შესაბამისად საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების პროექტს გადასცემს DRC-ის სასამართლოს ფორმალური შემოწმებისათვის.

31.2.  ამ მუხლის 31.1. პუნქტი არ გამოიყენება დებულების 33–ე მუხლით გათვალისწინებულ საქმეებზე.

31.3.  განსაკუთრებული გარემოებებიდან გამომდინარე, ტრიბუნალს შეუძლია  თავისი ინიციატივით ან მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე განაახლოს საარბიტრაჟო განხილვა ნებისმიერ დროს საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერამდე.

 

 
უპირატესობები