3535.1. ტრიბუნალმა საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მისთვის საარბიტრაჟო საქმის გადაცემიდან 180 დღის ვადაში, თუ პროცედურული განრიგის საფუძველზე სხვა ვადა არ იქნება დადგენილი.

35.2. საარბიტრაჟო განხილვის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში, ხოლო დებულების 33–ე მუხლით გათვალისწინებული დავებისათვის საარბიტრაჟო განხილვის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში, ტრიბუნალმა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება უნდა გადასცეს DRC-ის სამდივნოს მისი ფორმალური შემოწმების მიზნით. DRC–ის სამდივნოს შეუძლია ამ ვადის გაგრძელება, ტრიბუნალის მოტივირებული თხოვნის ან საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე.
უპირატესობები