3939.1.  ტრიბუნალი ვალდებულია საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების პროექტი, მასზე ხელმოწერმდე, გადასცეს DRC–ის სასამართლოს.

39.2.  DRC-ის სასამართლოს შეუძლია საარბიტრაჟო ტრიბუნალს შესთავაზოს ცვლილებების შეტანა გადაწყვეტილების ფორმაში, ან ტრიბუნალის გადაწყვეტილების თავისუფლების პრინციპის დარღვევის გარეშე, ტრიბუნალს ყურადღება გაამახვილებინოს გადაწყვეტილების არსებით ნაწილში აღმოჩენილ ფორმალური ხასიათის ხარვეზებზე ან/და შეცდომებზე.

39.3.  ტრიბუნალი ვალდებულია არ მოაწეროს ხელი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, DRC–ის სასამართლოს მიერ მისი ფორმალური შემოწმების დასრულებამდე.

39.4. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმალური შემოწმების დასრულება დასტურდება  DRC-ის სამდივნოს მიერ გადაწყვეტილების აკინძვით, ბეჭდის დასმით და ხელის მოწერით;

 
უპირატესობები