4242.1.  საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღებიდან 90 დღის ვადაში მხარეს უფლება აქვს მიმართოს განცხადებით DRC-ის სამდივნოს და ტრიბუნალისაგან მოითხოვოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის, ან მისი რომელიმე პუნქტის განმარტება. DRC–ის სამდივნო მიღებულ განცხადებას უგზავნის საარბიტრაჟო ტრიბუნალის წევრებს და ასევე საარბიტრაჟო დავის სხვა მხარეებს, რომელთაც შეუძლიათ წარადგინონ წერილობითი მოსაზრებები შესაბამისი განცხადების მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში.

42.2.   ტრიბუნალი, თუ მხარის მოთხოვნას დასაბუთებულად მიიჩნევს, სხვა მხარეთა მოსაზრებების მიღების ან მოსაზრებების წარდგენისათვის გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს განცხადების მიღებიდან 30–ე დღისა, განმარტავს გადაწყვეტილებას.

42.3.  ტრიბუნალის განმარტება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების შემადგენელი ნაწილია და მის მიმართ ვრცელდება დებულების 38–41 მუხლები.

42.4.  DRC–ის სასამართლოს, თავისი ინიციატივით ან ტრიბუნალის მოთხოვნის საფუძველზე, შეუძლია გააგრძელოს ამ მუხლის 42.2.–ე პუნქტით გათვალისწინებული ვადა არაუმეტეს 30 დღით.

 
უპირატესობები