4848.1. მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ დებულებით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებულ ვადებზე. თუ ასეთი შეთანხმება მიღწეულია ტრიბუნალის ფორმირების შემდეგ, შეთანხმება ძალაში შედის საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მიერ მისი დამტკიცების შემდეგ.

48.2. DRC–ის სამდივნოს შეუძლია გაზარდოს ნებისმიერი ვადა, თუ ჩათვლის, რომ ეს აუცილებელია ტრიბუნალის მიერ უფლებამოსილების სწორად და ეფექტურად განხორციელებისათვის.

 
უპირატესობები