49თუ მხარე მონაწილეობს საარბიტრაჟო განხილვაში და ამ დებულებით ან/და საარბიტრაჟო შეთანხმებით გათვალისწინებული, ან საარბიტრაჟო განხილვისას გამოსაყენებელი ნებისმიერი წესის დარღვევასთან დაკავშირებით არ განაცხადებს პრეტენზიას ამ დებულებით, ან საარბიტრაჟო შეთანხმებით, ან DRC–ის სასამართლოს, ან ტრიბუნალის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, ჩაითვლება, რომ მან უარი თქვა შეპასუხების/პრეტენზიის განცხადების უფლების გამოყენებაზე.

 
უპირატესობები