51იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის მოწესრიგებული ამ დებულებით, DRC–ის სასამართლომ, ტრიბუნალმა და სამდივნომ უნდა იმოქმედონ დებულების პრინციპების შესაბამისად და მაქსიმალურად უზრუნველყონ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებადობა.

 
უპირატესობები