11.1.   ,,დავების განმხილველი ცენტრი“-ს (შემდგომში – DRC) სასამართლოს იღებს გადაწყვეტილებას DRC–ის საქმის წარმოების წესებით (შემდგომში – დებულება) გათვალისწინებულ საკითხებზე.

1.2.   DRC–ის სასამართლოს კომპეტენციაში შედის:

ა) DRC–ის არბიტრთა სიის დამტკიცება;

ბ) საარბიტრაჟო განხილვის პროცესში შექმნილი პრაქტიკის გამოქვეყნება;

გ) სპეციფიკური საქმეების საარბიტრაჟო განხილვის მეთოდიკის, სახელმძღვანელო წესების შედგენა;

დ)   სასამართლოს წევრთა კანდიდატების შერჩევა და დირექტორთა საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

ე) დებულებაში ცვლილებათა პროექტების მომზადება;

ვ)   დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში ცალკეული საკითხების გადაწყვეტა;

ზ) DRC–ის სამდივნოს ხელმძღვანელის (შემდგომში – გენერალური მდივანი) ანგარიშის მოსმენა საარბიტრაჟო განხილვის ადმინისტრირების, მათ შორის სამდივნოს მუშაობის საკითხებზე;

თ) გენერალური მდივნისათვის სარეკომენდაციო ხასიათის რჩევების მიცემა საქმეების სწორი და ეფექტური ადმინისტრირების უზრუნველყოფის მიზნით;

ი) UNCITRAL–ის საარბიტრაჟო რეგლამენტის, ან სხვა წესების, ან FIDIC-ის ხელშეკრულების შესაბამისად  კომპეტენტური ორგანოსათვის  მინიჭებული ფუნქციების შესრულება.
უპირატესობები