22.1. სასამართლო შედგება თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილეების და სასამართლოს წევრებისაგან.

2.2. სასამართლოს საქმიანობაში დახმარებას უწევს DRC–ის სამდივნო.

 
უპირატესობები