66.1. სასამართლოს საქმიანობის  კონფიდენციალურობა  უნდა დაიცვას პირმა, რომელიც მის საქმიანობაში ნებისმიერი ფორმით იღებს მონაწილეობას.

6.2. დოკუმენტი, რომელიც წარედგინა DRC -ის სასამართლოს ან შეიქმნა სასამართლოს ან სამდივნოს მიერ სხდომის განმავლობაში, განკუთვნილია მხოლოდ სასამართლოს წევრებისა და სხდომაზე მონაწილე პირებისათვის.

6.3. სასამართლო არ არის ვალდებული თავის გადაწყვეტილებაში მიუთითოს ის საფუძვლები  რომელსაც ის დაეყრდნო.

 

 
უპირატესობები