10მუხლი ამოღებულიაა ახალი დებულების თანახმად 2023 წლის 20 თებერვლის თანახმად
უპირატესობები