11.1. ,,დავების განმხილველი ცენტრი“-ს (შემდგომში – DRC) საქმის წარმოების წესების (შემდგომში – დებულება) დანართი #2 განსაზღვრავს საარბიტრაჟო ხარჯების და არბიტრთა ჰონორარის ოდენობას და გადახდის წესს.

1.2. DRC–ის შეუძლია გააკეთოს დანართი #2–ის ნორმათა განმარტება.
უპირატესობები