33.1. ტრიბუნალს უნდა აუნაზღაურდეს საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებული გონივრული ხარჯი.

3.2. ტრიბუნალის ჰონორარი არ მოიცავს საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებით  ტრიბუნალის მიერ გაწეულ ხარჯებს.
უპირატესობები