4მხარეებს შესაძლოა დაეკისროთ საარბიტრაჟო განხილვის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული გონივრული ხარჯების, მათ შორის სხდომის ოთახის დაქირავების, თარჯიმნის, ჩანაწერის წარმოების ხარჯების ანაზღაურება. ასეთი ხარჯები ანაზღაურებული უნდა იქნას დებულების 45–ე მუხლის შესაბამისად DRC–ის მიერ მიღებული ავანსებიდან.

 
უპირატესობები