55.1. სასარჩელო მოთხოვნის DRC–ის სამდივნოსათვის მიწოდება (მათ შორის შემხვედრი სასარჩელო მოთხოვნის და მოთხოვნათა გაქვითვის შესახებ სასარჩელო მოთხოვნის) უნდა მოხდეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.

5.2. სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადაუხდელობის შემთხვევაში საარბიტრაჟო სარჩელს მსვლელობა არ მიეცემა და საარბიტრაჟო განხილვა არ დაიწყება.

5.3. ამ მუხლის 5.1. და 5.2. პუნქტები არ მოქმედებს დებულების 33-ე მუხლით გათვალისწინებული დავებისათვის.

5.4. სარეგისტრაციო მოსაკრებელი უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

 
უპირატესობები