7დებულების მე–17 ან მე–18 მუხლის შესაბამისად არბიტრის გადაყენების შემთხვევაში, DRC–ის სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება გადაყენებული არბიტრისათვის გადასახდელი ჰონორარის ოდენობისა და ასანაზღაურებელი ხარჯების შესახებ. გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას არბიტრად ყოფნის პერიოდი, არბიტრის მიერ გაწეული შრომა, არბიტრის გადაყენების საფუძველი და სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებები.

 
უპირატესობები