88.1. იმ შემთხვევაში, როცა UNCITRAL–ის საარბიტრაჟო წესების თანახმად ან მხარეთა შორის შეთანხმებული სხვა რომელიმე წესების შესაბამისად DRC-ს ირჩევენ, როგორც ტრიბუნალის დამნიშვნელ ორგანოს, განმცხადებელმა უნდა გადაიხადოს განცხადების რეგისტრაციის საფასური 2,500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომელიც არ ექვემდებარება დაბრუნებას. რეგისტრაციის საფასურის გადახდამდე დანიშვნის პროცედურები არ იწყება.

8.2. მხარემ დამნიშვნელი ორგანოს ფუნქციის შესრულების განცხადებით უნდა მიმართოს DRC–ის სამდივნოს, რომელიც ამ განცხადებას უგზავნის საარბიტრაჟო დავის სხვა მხარეებს. განცხადებაში უნდა აღინიშნოს:

ა)  მოსარჩელის, სხვა მხარეებისა და მათი წარმომადგენლების (არსებობის შემთხვევაში) სახელები და საკონტაქტო ინფორმაცია;

ბ)  დავის მიმოხილვა და ის ფაქტები, რომლებიდანაც გამომდინარეობს მოთხოვნა;

გ)  მოსარჩელის მოთხოვნები;

დ)  საარბიტრაჟო შეთანხმების სრული პირობები, რომელსაც ეყრდნობა საარბიტრაჟო მოსარჩელე მისი მოთხოვნ(ებ)ის დაყენებისას, აგრეთვე იმ ხელშეკრულების ან სხვა დოკუმენტების ასლი, რომელშიც მოცემულია აღნიშნული საარბიტრაჟო შეთანხმება.

8.3. არბიტრი ინიშნება UNCITRAL–ის საარბიტრაჟო წესების თანახმად ან მხარეთა შორის შეთანხმებული სხვა რომელიმე წესების შესაბამისად. მხარეთა შეთანხმების არარსებობისას DRC–ის სასამართლო არბიტრ(ებ)ს ნიშნავს შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) დღეში.

8.4. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმებულები არიან ამ მუხლით გათვალისწინებული წესით არბიტრების დანიშვნაზე და ამავდროულად შეთანხმებულები არიან საარბიტრაჟო დავის ჯეროვანი ადმინისტრირების მიზნით DRC–ის (DRC–ის სამდივნოს) მომსახურების მიღებაზე, DRC–ის სამდივნოს შეუძლია განსაზღვროს საზღაურის ოდენობა, რომლის გადახდის შემდეგაც განახორციელებს შესაბამის მხარდაჭერას. ამ პუნქტით გათვალისწინებული საზღაურის ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 2,000 (ორი ათასი) ლარს.

8.5. ამ მუხლის 8.1. და 8.4. პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სასამართლოს წევრები, რომლებიც მონაწილეობენ დანიშვნის პროცედურაში, მიიღებენ გადახდილი რეგისტრაციის საფასურის 50%-ს.

 

 
უპირატესობები