12ამ დანართის პირობები და აღნიშნულთან დაკავშირებული ან მისგან გამომდინარე ნებისმიერი არასახელშეკრულებო ვალდებულება განიმარტება და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 
უპირატესობები