1სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, ადმინისტრაციული საზღაური და არბიტრთა ჰონორარი

(ეს ცხრილი არ ეხება დებულების 33-ე მუხლის 33.1.-ე პუნქტის (1)-ლი და მე-(2) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ დავებს)

 

(1)    სარეგისტრაციო მოსაკრებელი შეადგენს 1000 ლარს.

 

(2)    ადმინისტრაციული საზღაური შეადგენს:

 

დავის ღირებულება (ლარში)

ადმინისტრაციული საზღაური ლარში

(დღგ–ს ჩათვლით)

–დან                    –მდე

 

100,000 ლარამდე

ცხრილი #2-ის მიხედვით

100,001               200,000

2000 + 100,000–ზე ზევით თანხის 2%

200,001               500,000

4,000 + 200,000–ზე ზევით თანხის 1,5%

500,000               1,000,000

8,500 + 500,000–ზე ზევით თანხის 1%

1,000,001            2,000,000           

13,500 + 1,000,000–ზე ზევით თანხის 0,75 %

2,000,001            5,000,000

20,500 + 2,000,000–ზე ზევით თანხის 0,5%

5,000,001            10,000,000    

35,500 + 5,000,000–ზე ზევით თანხის 0,25%, მაგრამ არაუმეტეს 50,000 ლარისა

 

შენიშვნა: ერთი ქვეყნის რეზიდენტებს შორის დავის შემთხვევაში DRC–ის ადმინისტრაციული საზღაურის მაქსიმალური თანხა შეადგენს 30,000 (ოცდაათი ათასი) ლარს (დღგ-ს ჩათვლით).

 

(3)    ჰონორარი ერთი არბიტრით ფორმირებული ტრიბუნალისათვის და 3 არბიტრით ფორმირებული ტრიბუნალის თავმჯდომარისათვის შეადგენს:

 

დავის ღირებულება (ლარში)

ერთი არბიტრის/არბიტრაჟის თავმჯდომარის ჰონორარი ლარში (გადასახადების ჩათვლით)

–დან                    –მდე

 

100,000 ლარამდე

ცხრილი #2-ის მიხედვით

100,001               200,000

1500 + 100,000–ზე ზევით თანხის 1,5%

200,001               500,000

3,000 + 200,000–ზე ზევით თანხის 1,25%

500,000               1,000,000

6,750 + 500,000–ზე ზევით თანხის 1%

1,000,001            5,000,000           

11,750 + 1,000,000–ზე ზევით თანხის 0,5 %

5,000,001            10,000,000

31,750 + 5,000,000–ზე ზევით თანხის 0,25%

10,000,001–ზე მეტი თანხის შემთხვევაში

44,250 + 10,000,000–ზე ზევით თანხის 0,01%

 

 

 

 
უპირატესობები