ქართულ საარბიტრაჟო წარმოებაში DRC-ის მიერ მნიშვნელოვანი პრეცედენტი შეიქმნაFIDIC-ის (ინჟინერ კონსულტანტთა საერთაშორისო ფედერაციის) წესების საფუძველზე, უცხოური უმსხვილესი კორპორაციის კონტრაქტიდან გამომდინარე დავაზე DRC-ის სასამართლომ დანიშნა „დავების საბჭოს წევრი“.

ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ უცხოურმა უმსხვილესმა კორპორაციამ კონტრაქტით წინასწარ გაითვალისწინა DRC-ი, როგორც დავების განმხილველი საბჭოს დამნიშვნელი ორგანო და მიანიჭა „დავების საბჭოს წევრის“ დანიშვნის ...უფლებამოსილება.

DRC-ის სასამართლომ დავების საბჭოს წევრის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას მაქსიმალური მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვით მოახდინა უცხოელი ექსპერტების მოძიება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომელთაგან ერთ-ერთი დაინიშნა დავების საბჭოს წევრად.
უპირატესობები