33331.1. ამ მუხლით განსაზღვრული წესით არბიტრაჟი დავას იხილავს იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმებულნი  არიან დავის ონლაინ  განხილვაზე;

331.2. DRC საარბიტრაჟო განხილვის ადმინისტრირებას განახორციელებს ონლაინ საარბიტრაჟო წესების ამ თავში მოცემული იმ ნორმების შესაბამისად, რომლებიც იმოქმედებს საარბიტრაჟო განხილვის დაწყების დროისათვის.

331.3. ამ თავში მოცემულ ნორმებსა და დებულების სხვა ნორმებს შორის წინააღმდეგობისას, საარბიტრაჟო განხილვის ონლაინ წარმოების ადმინისტრირების მიზნებისათვის, გამოიყენება  ამ  თავში მოცემული წესები.
უპირატესობები