33ამ მუხლით განსაზღვრული წესით არბიტრაჟი დავას იხილავს იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმებული არიან დავის ონლაინ განხილვაზე;

331.2. DRC-ის სამდივნო საარბიტრაჟო განხილვის ადმინისტრირებას ახორციელებს ამ თავში მოცემული იმ ნორმების შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს საარბიტრაჟო განხილვის დაწყების დროისათვის.

331.3. ამ თავში მოცემულ ნორმებსა და წესების სხვა ნორმებს შორის წინააღმდეგობისას, საარბიტრაჟო განხილვის ონლაინ წარმოების ადმინისტრირების მიზნებისათვის, გამოიყენება ამ თავში მოცემული წესები.
უპირატესობები