33334.1. ონლაინ საარბიტრაჟო საქმეს განიხილავს ერთი არბიტრისაგან შემდგარი ტრიბუნალი. „საქმის წარმოების სისტემაში“ სარჩელის რეგისტრაციიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გენერალური მდივნის მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან არბიტრს ნიშნავს DRC-ის სასამართლოს თავმჯდომარე.

334.2. არბიტრი, როგორც წესი, ინიშნება DRC-ის არბიტრთა სიიდან, თუმცა, შესაძლებელია, დაინიშნოს სხვა პირიც, რომელიც თანხმდება დავის დამოუკიდებლად , მიუკერძოებლად, DRC-ის საქმის წარმოების წესების, არბიტრთა ეთიკის კოდექსისა და ამ თავით დადგენილი წესების შესაბამისად განხილვაზე.

334.3. არბიტრის დანიშვნისას გაითვალისწინება:

            ა) საარბიტრაჟო შეთანხმებით არბიტრის მიმართ  გათვალისწინებული მოთხოვნები;

            ბ) საარბიტრაჟო განხილვის ენა;

            გ) გამოსაყენებელი სამართალი;

            დ) დავის არსი;

            ე) დავის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორები;

            ვ) არბიტრობის კანდიდატის კვალიფიკაცია

334.4. არბიტრი ვალდებულია, დაიცვას ამ თავით და დებულებით გათვალისწინებული წესები და არბიტრთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ,,არბიტრთა ეთიკის კოდექსის“ პრინციპები.

334.5. არბიტრის აცილების ან არბიტრის გადადგომის შემთხვევაში, არბიტრი ინიშნება 334.1 და  334.2 უნქტით განსაზღვრული წესით.

 
უპირატესობები