33მოპასუხე ვალდებულია, DRC-ის მიერ 335 მუხლის 335.3. პუნქტის შესაბამისად, საარბიტრაჟო განხილვის დაწყების შესახებ ელექტრონულ ფოსტაზე გზავნილის მიწოდებიდან 10 დღის განმავლობაში, წარადგინოს საარბიტრაჟო სარჩელზე შესაგებელი. ტრიბუნალს მოპასუხის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე შეუძლია ამ ვადის გაგრძელება.

336.2. შესაგებელში უნდა აღინიშნოს:

ა)  მოპასუხის და მისი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია (მათ შორის- მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი);

ბ)  მოსაზრება საარბიტრაჟო მოსარჩელის მოთხოვნასთან და იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლიდანაც გამომდინარეობს დავა;

გ)  დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც ერთვის  შესაგებელს.

დ) მოპასუხე ვალდებულია, შესაგებელთან ერთად წარადგინოს ინფორმაცია და დოკუმენტები იმ კონკრეტული ფაქტებისა და გარემოებების შესახებ, რომელზეც ამყარებს თავის შესაგებელს.

336.3. შესაგებელი უნდა განთავსდეს ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ . იმ შემთხვევაში,თუ მოპასუხე ვერ შეძლებს ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ შესაგებლის და მტკიცებულებების განთავსებას, ის ვალდებულია, ამ მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში მიაწოდოს შესაგებელი და თანდართული მტკიცებულებები DRC-ის სამდივნოს ელექტრონულ ფოსტაზე. info@drc.ge

DRC-ის სამდივნო მიღებულ შესაგებელსა და თანდართულ დოკუმენტებს განათავსებს ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ (შესაბამის საქმეში).

336.4. მოპასუხის მიერ შესაგებლის წარუდგენლობა არ განიხილება სარჩელის ცნობად და გაგრძელდება საარბიტრაჟო განხილვა.

336.5. მოპასუხეს შეუძლია, შესაგებლის წარსაგენად გათვალისწინებულ ვადაში წარადგინოს შემხვედრი საარბიტრაჟო სარჩელი, რომელიც უნდა პასუხობდეს 335. მუხლის მოთხოვნებს. თავდაპირველ მოსარჩელეს შეუძლია, წარადგინოს შესაგებელი შემხვედრ საარბიტრაჟო სარჩელზე სარჩელის სისტემაში განთავსებიდან 10 დღის განმავლობაში, ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვითა და შესაგებლის ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ განთავსებით. ამ შემთხვევაში საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად გათვალისწინებული ვადაც შესაბამისად გაიზრდება.
უპირატესობები