რიმანტას სიმაიტისისახელი:                                      რიმანტას                                        

გვარი:                                       სიმაიტის                                          

დაბადების თარიღი:                 26-10-1976                                 

Place of Residence:                        ლიტვა                          

                                                                                                                                                    

მოქალაქეობა:                               ლიტვის                  

ელ-ფოსტა:                                 rimantas.simaitis@cobalt.legal                      

განათლება, ხარისხი, წოდება:  სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, PhD სამართალში

2014–2015

ICC არბიტრაჟის აკადემია ცენტრალური და აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის

 

კომერციული ინსტიტუტის საერთაშორისო პალატა მსოფლიო ბიზნეს სამართალი და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო სასამართლო, პარიზი.

 

2001–2006

 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, PhD სამართალში

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი.

 

1995–2000

 

მაგისტრატურა სამართალში, ვილნიუსის უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი.  

 

 

 პროფესიული კვალიფიკაცია: MCIArb, სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, PHD სამართალში;                

 

პროფესიული გამოცდილება:

2002 – დან

2002 – 2006: ასისტენტი 2006 – 2009: ლექტორი; 2009 – დღემდე: ასოცირებული პროფესორი; 2012 – დღემდე: უფროსი მკვლევარი.

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, კერძო სამართლის დეპარტამენტი, ვილნიუსი, ლიტვა;

 

ლექტორი და მკვლევარი სამართლის შემდეგ სფეროებში: ევროპის სამართალი, ეროვნული და საერთაშორისო პროცესი, აღსრულება, ელ-მართლმსაჯულება, ონლაინ დავების გადაწყვეტა, დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა (მოლაპარაკებები, მედიაცია, არბიტრაჟი და სხვ.), გაკოტრება; ინტერდისციპლინარული კვლევა, სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების აქტივობების კოორდინაცია, ინდივიდუალური კვლევების განხორციელებაში სტუდენტებისათვის დახმარება და კონსულტაციები, შუალედური კვლევები, სამაგისტრო ნაშრომი და PHD სწავლება. სასწავლო პროგრამების განვითარებაში ჩართულობა, განგრძობადი იურიდიული განათლების კურსების განვითარება, მოსამართლეთათვის, ადვოკატებისთვის, ნოტარიუსების,  აღმასრულებლებისა და აღმასრულებლის მანდატურებისა და  ადვოკატებისათვის.

ბიზნესი/სექტორი - სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულება.

 

 

 

 

2006 – დან

პარტნიორი, დავების განმხილველი პრაქტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი, ადვოკატი, არბიტრი, მედიატორი

იურიდიული კომპანია „ COBALT“ - ვილნიუსი, ლიტვა;

 

 

კომპანიის შიდა პროცესების ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება; დავების განმხილველი პრაქტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელობა (ჯგუფი ამჟამად შედგება 20 ადვოკატისაგან, დამხმარე ადვოკატისგან და თანამშრომელთა დამხმარე 5 პერსონალს. იურიდიული კომპანიის განვითარებაში ჩართულობა; სასამართლო დავები ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო, სისხლის სამართლის საქმეებზე, დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა (მოლაპარაკებები, მედიაცია, არბიტრაჟი და სხვა) პრაქტიკული გამოცდილება ენერგეტიკის სამართალში, სატრანსპორტო სამართალში, სადაზღვევო სამართალში, მშენებლობისა და სახელშეკრულებო სამართალში, სამართლის სხვა სფეროებში. კლიენტთათვის მომსახურების გაწევა ინვესტიციების, გადახდისუუნარობის (გაკოტრება და რესტრუქტურიზაცია) სამართალში, აღსრულების სამართალი, კლიენტთა წარმომადგენლობა სხვადასხვა ტრანზაქციებსა და სხვა სამართლებრივ საკითხებზე;

ბიზნესი/სექტორი - იურიდიული კომპანია

 

 

2006 – დან

2006–2007 და 2017 - დან: მართლმსაჯულების ეფექტურობის ევროპული კომისიის შუამდგომლობის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე (CEPEJ-GT-MED); 2006 წლიდან დღემდე: ევროპის საბჭოს მედიაციის ექსპერტი, ევროსაბჭო, სტრასბურგი, საფრანგეთი.

 

 

 

 

 

ევროპის საბჭოს სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებში მედიაციის მონაცემების შეგროვება, მონიტორინგის/კვლევითი საქმიანობის, ინფორმაციისა და მედიის სტატუსისა და განვითარების შესახებ ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი, ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება, რეკომენდაციების უზრუნველყოფა და სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება. მედიაციის განვითარებისათვის ტრენინგები ევროპის ბევრ სახელმწიფოში, მაგ: რუსეთი, მოლდოვა, თურქეთი, ბულგარეთი, ევროსაბჭოს სხვა ქვეყნებში,

 

ბიზნესი/სექტორი - სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაცია

 

 

2017 – 2018

პროექტის ჯგუფის ლიდერი/მედიაციის ექსპერტი

IBF საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, ბრიუსელი, ბელგია

 

ევროკავშირის დელეგაციის ლიდერი აზერბაიჯანის პროექტში "შუამავლობის სისტემის მოდერნიზაციის გზით „აზერბაიჯანის მთავრობის ხელშეწყობა მედიაციის სისტემის მოდერნიზაციის წლიური სამოქმედო გეგმის 2016 წლის განსახორციელებლად".

ბიზნესი/სექტორი - საკონსულტაციო კომპანია.

 

 

2013–2014

მკვლევარი

 

ლიტვის სამართლის ინსტიტუტი, ვილნიუსი, ლიტვა;

კვლევითი პროექტი: „აღდგენითი სამართლიანობის პერსპექტივები ლიტვაში“;

ბიზნესი/სექტორი - სახელმწიფოს მართვადი საგანმანათლებლო ინსტიტუტი.

 

 

2003–2006

სამოქალაქო დავების განყოფილების უფროსის მრჩეველი

ლიტვის სააპელაციო სასამართლო, ვილნიუსი, ლიტვა;

სამოქალაქო დავების პროცესში დახმარება, სასამართლოს მუშაობის განვითარებისათვის რჩევის მიცემა, სამოქალაქო პროცესის გაუმჯობესებისათვის რეფორმების განხორციელება, სასამართლოსა და მოსამართლის საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელება;

ბიზნესი/სექტორი - სასამართლო

 

 

2000–2003

სამოქალაქო დავების განყოფილების ასისტენტი

ლიტვის უზენაესი სასამართლო, ვილნიუსი, ლიტვა;

სამოქალაქო დავების პროცესში დახმარება, სასამართლოს საქმიანობის ორგანიზება;

 

ბიზნესი/სექტორი - სასამართლო

 

 

2000

იურისტი

 

ლიტვის სტუდენტური ასოციაცია, ვილნიუსი, ლიტვა

სამართლებრივი კონსულტაცია და სამართლებრივ საკითხებზე წარმომადგენლობა

ბიზნესი/სექტორი - სტუდენტური წარმომადგენლობა.

 

 

1998–2000

დამფუძნებლის მიერ უფლებამოსილი პირი; საბჭოს წევრი, სტაჟიორი

ვილნიუსის უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა, ვილნიუსი, ლიტვა;

 

ორგანიზაციისა და მისი სამომავლო აქტივობების ჩამოყალიბება.

ბიზნესი/სექტორი - საჯარო ინსტიტუტი

 

 

1999

სტაჟიორი

 

იურიდიული კომპანია - „Lideika, Petrauskas, Valiūnas and partners“, ვილნიუსი, ლიტვა.

პროცედურული დოკუმენტების მომზადება და გადახედვა, ადვოკატის დახმარება სასამართლო დავის მომზადების პროცესში.

ბიზნესი/სექტორი - იურიდიული კომპანია

 

 

1998 - 1999

ახალგაზრდული პროექტების ექსპერტი

ლიტვის რესპუბლიკის ახალგაზრდული სახელმწიფო ფონდი

ახალგაზრდული პროექტების შეფასება

ბიზნესი/სექტორი - საჯარო ხელისუფლება

 

 

1997–1999

პრეზიდენტი

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტის სტუდენტთა წარმომადგენლობა, ვილნიუსი, ლიტვა

ორგანიზაციის აქტივობების მიმართულებების განსაზღვრა, სტუდენტთა ინტერესების წმომადგენლობა და დაცვა, რექტორის ოფისის ex officio წევრი, ლიტვის სტუდენტთა ეროვნული კავშირის საბჭოს წევრი;

ბიზნესი/სექტორი - სტუდენტთა წარმომადგენლობა.

 

 

 

1997–1999

1997 წლის მარტიდან – ვიცე პრეზიდენტი; 1997 წლის სექტემბრიდან – პრეზიდენტი; 1998  წლის სექტემბრიდან საგამოცდო პანელის თავმჯდომარე,–

 

ELSA ლიტვა ( ევროპის სამართლის სტუდენტთა ლიტვის ეროვნული ჯგუფი) , ვილნიუსი, ლიტვა.

 

ორგანიზაციის აქტივობებში მონაწილეობა

ბიზნესი/სექტორი - სტუდენტური ორგანიზაცია.

 

 

                             

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე, წარმომადგენელი):  

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

2006 წლიდან - ლიტვის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2011  წლიდან საერთაშორისო ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2003–2008  - ლიტვის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კურსდამთავრებულთა საზოგადოების თავმჯდომარე;

2008 წლიდან -  გამგეობისა და საბჭოს წევრი,

2017 წლიდან - გამგეობისა წევრი,

2006 წლიდან - ვილნიუსის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს რეკომენდებული არბიტრი;

2014 დან - ვილნიუსის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს რეკომენდებული მედიატორი;

2008 წლიდან - მილანის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს რეკომენდებული მედიატორი;

2015 წლიდან - ICSID-ის მომრიგებელი; conciliator of International Centre for Settlement of Investment Disputes;

2016 წლიდან -  ლონდონის სამეფო ინსტიტუტის წევრი  (MCIArb).

 

 

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა (რომელი ქვეყნის): ლიტვა

ენები: 

ლიტვური - მშობლიური;

ინგლისური - თავისუფლად;

რუსული - თავისუფლად.

 
უპირატესობები