სოლვეიგა პალევიჩიენსახელი:                                         სოლვეიგა                       

გვარი:                                          პალევიჩიენი (ცირტაუტიენე)

დაბადების თარიღი:                   22/12/1978                 

საცხოვრებელი ადგილი:          ლიტვა        

                                                                                                                                        

მოქალაქეობა:                              ლიტვის                       

ელ-ფოსტა:                                   solveiga.paleviciene@mids.ch                   

განათლება, ხარისხი, წოდება:   მაგისტრი, დოქტორი სოციალურ მეცნიერებებში (სამართალში)                                                                                                                                                                   

1996 - 2001

მაგისტრატურა

 

ვილნიუსის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ვილნიუსი, ლიტვა

 

 

2004 - 2008

დოქტორი სოციალურ მეცნიერებებში (სადოქტორო ნაშრომი: არამატერიალური ზიანის ანაზღაურების ინტერპრეტაცია, როგორც ერთ-ერთი სამოქალაქო საშუალება), ვილნიუსის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, ვილნიუსი, ლიტვა

 

 

 

 

2013 - 2014

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო დავების გადაწყვეტა“

 

ჟენევის უნივერსიტეტისა და საერთაშორისო და განვითარების კვლევების ინსტიტუტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო დავების გადაწყვეტა“, ჟენევა, შვეიცარია.

 

პროფესიული კვალიფიკაცია:    მაგისტრი, სამართლის დოქტორი

პროფესიული გამოცდილება:     

 

2018  - დღემდე

 

პარტნიორი,  დავების განხილვის დეპარტამენტის უფროსი  

იურიდიული კომპანია „GLIMSTEDT Bernotas & Partners“, ვილნიუსი, ლიტვა

 

2014  - 2018

ასოცირებული პარტნიორი, დავების განხილვის დეპარტამენტის უფროსი  

 

იურიდიული კომპანია „GLIMSTEDT Bernotas & Partners“, ვილნიუსი, ლიტვა

 

▪  საინვესტიციო სამართალი;

▪  სავაჭრო სამართალი;

▪  საერთაშორისო და კომერციული არბიტრაჟი;

▪  ადგილობრივი სასამართლო დავები;

▪  შედარებითი სახელშეკრულებო და სამოქალაქო სამართალდარღვევის სამართალი.

 

მარტისექტემბერი 2014

სტაჟიორი

 

Pierre Tercier-ს საერთაშორისო სამართლის ოფისი, ფრიბურგი, შვეიცარია

 

▪  საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი;

▪  საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი.

 

2017 – დღემდე

პროფესორი

 

Mykolas Romeris უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, სამოქალაქო მართლმსაჯულების ინსტიტუტი, ვილნიუსი, ლიტვა;

 

▪  მაგისტრატურის სტუდენტების ლექტორი - „საინვესტიციო და სავაჭრო სამართალი და პიროვნების უფლებების დაცვა“.

 

2009 - 2013

ლიტვის პრეზიდენტის უფროსი მრჩეველი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, ლიტვის საპრეზიდენტო ოფისი, ვილნიუსი, ლიტვა

 

 

 

▪  საჯარო მმართველობა

▪  კანონმდებლობა

▪  დიპლომატია

 

2008 - 2009

ადვოკატი

 

VETO LT ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანება, ვილნიუსი, ლიტვა

 

▪  სახელშეკრულებო სამართალი;

▪  დელიქტური სამართალი;

▪  ადგილობრივი სასამართლო დავები.

 

2003 - 2017

ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი

 

Mykolas Romeris უნივერსიტეტი, სამოქალაქო და კომერციული სამართლის დეპარტამენტი, ვილნიუსი, ლიტვა;

 

▪  ბაკალავრიატის სტუდენტების ლექტორი, „სამოქალაქო და საოჯახო სამართალში“;

 

2006 – 2008

ლიტვის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის უფროსი მრჩეველი, ლიტვის უზენაესი სასამართლო, ვილნიუსი, ლიტვა

 

 

 

▪  სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი,

▪  ზოგიერთ საქმეზე სამართლის ნორმის გამოყენების თაობაზე სამართლებრივი რჩევების მიცემა;

▪  პროცედურული დოკუმენტების მომზადება (გადაწყვეტილებები და სხვ.);

▪  საქმის მოსმენისათვის აუცილებელი დოკუმენტების მომზადება;

▪  სასამართლოს თავმჯდომარის სხვა უფლებამოსილებებში დახმარება.

 

 

2001 - 2006

ლიტვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის უფროსი მრჩეველი, ლიტვის უზენაესი სასამართლო, ვილნიუსი, ლიტვა

 

 

 

▪  სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი,

▪  ზოგიერთ საქმეზე სამართლის ნორმის გამოყენების თაობაზე სამართლებრივი რჩევების მიცემა;

▪  პროცედურული დოკუმენტების მომზადება (გადაწყვეტილებები და სხვ.);

▪  საქმის მოსმენისათვის აუცილებელი დოკუმენტების მომზადება;

▪  მოსამართლის სხვა უფლებამოსილებებში დახმარება.

 

 

1998 - 2001

იურისტის ასისტენტი

 

 

 

 

 

 

▪  იურიდიული კომპანია „LAWIN Lideika, Petrauskas“, „Valiūnas and partners“, ვილნიუსი, ლიტვა;

▪  გარკვეულ კომერციულ და სამოქალაქო სამათლებრივ საქმეებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ანალიზი;

▪  სტრატეგიული კვლევის მომზადება გარკვეულ სამოქალაქო საქმეებზე;

▪  სამოქალაქო სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტების მომზადება.

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე,

წარმომადგენელი): 

     აგვისტო, 2015

▪  ICSID-ის მომრიგებელთა პანელის ლიტვის მთავრობის მიერ დანიშნული მომრიგებელი;

ნოემბერი, 2014

▪  ვილნიუსის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ რეკომენდებული არბიტრი.

 

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა (რომელი ქვეყნის):

a)       ლიტვის კომერციული, სახელშეკრულებო და დელიქტური სამართალი;

b)       ევროპის სამართალი;

c)       საერთაშორისო კერძო სამართალი, საერთაშორისო არბიტრაჟი;

d)       საერთაშორისო შედარებითი სამართალი;

e)       შვეიცარიის, შვედეთის, საფრანგეთის, ავსტრიისა და გაერთიანებული სამეფოს საარბიტრაჟო სამართალი;

f)     რუსეთის სამოქალაქო სამართალი.  

 

Languages:

ლიტვური - მშობლიური;

ინგლისური - C2 (პროფესიონალური მომხმარებელი);

 რუსულიC2 პროფესიონალური მომხმარებელი.

 ფრანგულიB1 დამოუკიდებელი მომხმარებელი;              
უპირატესობები