მაკა თოდუასახელი                                                         მაკა

გვარი                                                           თოდუა

დაბადების თარიღი                                    08.04.1981წ.

საცხოვრებელი ადგილი                             თბილისი

მისამართი                                                                                                      

მოქალაქეობა                                             საქართველოს მოქალაქე

ტელეფონის ნომერი                                  577169913

ელ-ფოსტა                                                  m.todua@nplaw.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება          უმაღლესი, მაგისტრთან გათანაბრებული                                                                                                                                          

პროფესიული კვალიფიკაცია            სამართალმცოდნე, იურისტის კვალიფიკაცია    

პროფესიული გამოცდილება ;    

2018 -,,ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორებიიურისტი

2016  -2017 ააიპ ,,მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრის“ JDC  აღმასრულებელი დირექტორი

2016-2017 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მიწვეული ლექტორი; სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, სამოქალაქო საპროცესო სამართალში, ადმინისტრაციულ სამართალში, ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში;

2012-2016  თბილისის საქალაქო სასამართლო  სასამართლოს მენეჯერი

2005-2012  საქართველოს უზენაესი სასამართლო
- ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა, მოსამართლის თანაშემწე  

1999-2005  თბილისის საოლქო სასამართლო
-  ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატა, არქივის გამგე, წამყვანი სპეციალისტი,  მოსამართლის თანაშემწე

საზოგადოებრივი აქტივობები, წევრობა:

 • 2018 -საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი
 • 2018 - ადვოკატთა ასოციაცია, სამოქალაქო კომიტეტის წევრი
 • 2016 - ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი სამოქალაქო,  ადმინისტრაციული და საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით
 • 2013 -  დღემდე ააიპ ,,საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაციის“ GLNA დამფუძნებელი წევრი
 • 2013-2017
 • _  პროექტ ,,საზოგადოებრივი სასამართლოს“ წევრი, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების (სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები) ტრენინგების ორგანიზატორი,ტრენერი
  - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთან არსებული                              არასრულწლოვანთა  საქმეების განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს წევრი
  - პროექტ - სასამართლო მედიაციის სამუშაო ჯგუფის წევრი
  - თბილისის საქალაქო სასამართლოში სტაჟირების გავლის კომისიის წევრი
  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი
 • 2014 - „სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი“ , GIZ-ის სამართლის პროგრამის მხარდაჭერით; ავტორი სტატიისა _ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი (ზიანის მიყენების საფრთხის შექმნა), როგორც ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საშუალება /სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა/

ენა:         ქართული, ინგლისური, რუსული

 

პირდაპირი მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე,

წარმომადგენელი):

მოსარჩელის წარმომადგენელი, მოპასუხის წარმომადგენელი

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა(რომელი ქვეყნის): საქართველო

არბიტრთა ასოციაციის წევრი (ქვეყანა): საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი CAA
უპირატესობები