ცვლილება დებულებაში ''უფლებამონაცვლის დადგენა''მუხლი 12.

იმ შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მხარე მიმართავს DRC-ის უფლებამონაცვლის დადგენის შესახებ განცხადებით, მან უნდა გადაიხადოს საარბიტრაჟო მოსაკრებელი 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. საიდანაც 50% შეადგენს DRC-ის ადმინისტრაციულ საზღაურს, ხოლო 50% შეადგენს არბიტრ(ებ)ის ჰონორარს.

 
უპირატესობები