11.1. მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „დავების განმხილველი ცენტრი” (შემდგომში − DRC) წარმოადგენს არასამეწარმეო იურიდიული პირი ,,საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის“ და პროფესიონალების მიერ შექმნილ ორგანიზაციას, რომლის ფუნქციაა მოახდინოს საერთაშორისო და ადგილობრივი საარბიტრაჟო  განხილვების ადმინისტრირება - DRC-ის პროცედურების ან წესების შესაბამისად.

1.2. საარბიტრაჟო დავას იხილავს  ტრიბუნალი, რომელიც იქმნება კონკრეტული დავის განხილვისათვის.

1.3. DRC თავის ფუნქციებს ასრულებს სასამართლოს, დირექტორატისა და სამდივნოს მეშვეობით. DRC–ის სტრუქტურა, ფუნქციები და უფლებამოსილება  განსაზღვრულია წესდებით  და ამ საარბიტრაჟო წესებით (შემდგომში − დებულება).

 
უპირატესობები