44.1. DRC-ის სასამართლო არ ახორციელებს დავების გადაწყვეტას. ის ადმინისტრირებას უწევს ტრიბუნალის მიერ დავის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, მათ შორის ახორციელებს:

4.1.1.        დახმარებას  ტრიბუნალის ფორმირებაში;

4.1.2.        იღებს გადაწყვეტილებას არბიტრის შეცვლის შესახებ;

4.1.3.        საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმალურ შემოწმებას;

4.1.4.        ტრიბუნალის გადაწყვეტილების დადასტურებას;

4.1.5.        დოკუმენტების შენახვას;

4.2. DRC-ის სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს დანართი 1-ის შესაბამისად.

4.3. DRC-ის სასამართლოს თავისი საქმიანობის განხორციელებაში დახმარებას უწევს DRC-ის სამდივნო (შემდგომში - სამდივნო) გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით.

 
უპირატესობები