1414.1. დავა განიხილება ერთი ან სამი არბიტრისაგან შემდგარი ტრიბუნალის მიერ.

14.2. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები არ არიან შეთანხმებულნი არბიტრთა რაოდენობაზე, დავა განიხილება ერთი არბიტრით ფორმირებული ტრიბუნალის მიერ, გარდა 14.3. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

14.3. თუ საარბიტრაჟო მოთხოვნების ჯამი შეადგენს 2,000,000 ლარს ან მეტს და მხარეები არ არიან შეთანხმებული არბიტრთა რაოდენობაზე, დავა განიხილება სამი არბიტრით ფორმირებული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მიერ.

 
უპირატესობები