1414.1.  დავა განიხილება ერთი ან სამი არბიტრისაგან შემდგარი ტრიბუნალის მიერ.

14.2.  იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები არ არიან შეთანხმებულნი არბიტრთა რაოდენობაზე, დავა განიხილება ერთი არბიტრით ფორმირებული ტრიბუნალის მიერ, გარდა 14.3. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

14.3.  თუ საარბიტრაჟო მოთხოვნების ჯამი შეადგენს 1,000,000 ლარს ან მეტს, ან DRC-ის სასამართლო ჩათვლის, რომ საქმის გარემოებების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია საარბიტრაჟო ტრიბუნალის სამი არბიტრით ფორმირება, დავა განიხილება სამი არბიტრით ფორმირებული საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მიერ.
უპირატესობები