საზღაურიკალკულატორი

დავის ღირებულება (ლარი)
დავის კლასიფიკაცია
მოსმენის ფორმა
არბიტრების რაოდენობა
რეზიდენტობაშპს დავების განმხილველი ცენტრი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204547348

სს საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიში : GE79BG0000000261753500

 

ს.ს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში GE22TB7356136020100003

 

 რეკომენდაცია: საარბიტრაჟო ბაჟის საბანკო გადარიცხვისას საფუძველში მიუთითეთ მოპასუხის სახელი და გვარი.

 შენიშვნა:     სარჩელის ასლის  გადაღების ღირებულება 20 ლარია, საბანკო გადარიცხვისას საფუძველში მიუთითეთ                                          მოპასუხის   სახელი და გვარი.  

 

უპირატესობები